Pieterpadsteppen-wandelen
 

HET REGLEMENT

 

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Mocht er na overleg tot uitsluiting overgegaan worden dan is er geen restitutie van donaties of inschrijfgeld mogelijk.


Algemeen


• Het Pieterpad wandelen-fietsen is geen wedstrijd. Het karakter van het evenement is een fonds wervend sportevenement.
• Deelnemers kunnen als individuele deelnemer of in teamverband deelnemen.
• Indien als team wordt deelgenomen, dient iedere deelnemer zich afzonderlijk te registreren.
• Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers verplichten zich om het door de organisatie uitgereikte t-shirt te dragen gedurende de hele tocht.


Voorwaarden : deelname


• Iedereen kan deelnemen. Er is geen leeftijdsgrens aan verbonden.
• Kinderen jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen na schriftelijke toestemming van ouder/voogd en onder verantwoordelijke begeleiding van minimaal 1 volwassene.
• Deelname is geheel voor eigen risico.
• De Deelnemer verklaart bij ondertekening medisch geschikt te zijn verklaard voor de inspanning die de deelname aan het evenement met zich meebrengt.
• Deelname aan de tocht is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
• Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting Stophersentumoren.nl ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.


Inschrijfgeld en minimaal sponsorbedrag :

Het inschrijfgeld bedraagt € en wordt in eerste instantie gebruikt als dekking voor de organisatiekosten. Alles wat er eventueel nog overblijft, gaat uiteraard naar de ............. en Hersenletsel.nl.

Wij houden een kasboek bij met de kosten en opbrengsten. Na het evenement kunt u bij ons het kasboek opvragen. Dan sturen we het u toe.

Er is geen minimaal Sponsorbedrag voor deelname maar we hopen natuurlijk dat mensen proberen wat geld te inzamelen voor het goede doel. Daar doen we dit tenslotte voor.Het hele sponsorbedrag gaat naar de stichting  en Hersenletsel.nl.

 De route :

• De route wordt niet op een afgesloten parcours gereden.
• De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Zij hebben geen bijzondere rechten.
• Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd.
• Steppers dienen zich strikt aan de verkeersregels en aanwijzingen van de organisatie te houden.
Veiligheid
• Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
• Het Pieterpadsteppen-wandelen-fietsen evenement is geen wedstrijd en mag derhalve ook niet als wedstrijd gereden worden.
• De deelnemer moet de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
• Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
• Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid PieterpadSteppen-wandelen-fietsen organisatoren en vrijwilligers :

• De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters.
• De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden (WA verzekering).
• Wanneer naar het oordeel van de organisatie van het evenement, bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden, kan de deelnemer of andere belanghebbende uit dien hoofde geen aanspraak maken op restitutie van de inschrijfkosten of vergoeding van schade en persoonlijk gemaakte kosten.
• De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt.

Akkoord :

• De deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier.

Mocht deelname je te zwaar zijn maar wil je toch een bijdrage leveren aan deze actie, kun je je als vrijwilliger inschrijven. Of natuurlijk een deelnemer steunen.